Čistenie a dekontaminácia

Monitorovanie a diagnostika kamerovým systémom

 • kanalizačných dažďových sietí
 • kanalizačných splaškových sietí

Správcovstvo

 • prečerpávacích staníc (PČS)
 • retenčných nádrží (RN)
 • čističiek odpadových vôd (ČOV)

Revízie elektronických zariadení

Servis a spravovanie kanalizačných systémov

Realizácia vodných stavieb

 • odlučovače ropných látok (ORL)
 • odlučovače tukových látok (OTL)
 • čističky odpadových vôd (ČOV)
 • prečerpávacie stanice (PČS)
 • retenčných nádrží (RN)

Zabezpečenie akreditovaného odberu vzoriek

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh

 • geologického prieskumu životného prostredia
 • hydrogeologického prieskumu

Zastupovanie na úradoch životného prostredia

Súhlas na zneškodňovanie odpadov s obsahom ropných látok - BSTM