Spoločnosť Sierra Enterprises s. r. o. bola založená za účelom riešenia ekologickej problematiky.
Nosným programom spoločnosti je ponuka prác pri prevencii a čistení odlučovačov ropných látok, odlučovačov tukových látok, kanalizácií, čističiek odpadových vôd a odstraňovaní ekologických záťaží kontaminovaných vôd, zemín, spevnených plôch, technologických zariadení a realizácia všetkých potrebných sanačných procesov a sanačných prác v geologickom prostredí.