Environmentálne poradenstvo zahŕňa

  • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
  • vedenie agendy v oblasti odpadového hospodárstva a jej zosúladenie so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi
  • zabezpečenie odberu, prepravy, zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov oprávnenou organizáciou

Čo nevyhnutne potrebujete aby ste sa vyhli sankciám kontrolných orgánov štátnej správy životného prostredia, resp. pozastaveniu Vašej podnikateľskej činnosti?

  • Vedenie evidencie odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vznikajú objednávateľovi pri výkone jeho činnosti pre každý jeden druh odpadu na tlačive „Evidenčný list odpadu“ (vedieme v elektronickej forme).
  • Vedenie a aktualizovanie „Identifikačných listov nebezpečných odpadov pre jednotlivé druhy nebezpečných odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
  • Vypracovanie a zaslanie tlačiva „Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom“ za uplynulý kalendárny rok na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
  • Vypracovanie programu odpadového hospodárstva v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
  • Vypracovanie havarijného plánu pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
  • Vypracovanie a predkladanie žiadostí na príslušné orgány štátnej správy – krajské a obvodné úrady životného prostredia.